Cartlann Nuachta- 2011

2011 | 2010 | 2009 | 2008 |2007 |2006 |2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

Meán Fómhair 2011 - Atreothruithe Ailse na Scámhóga chuig Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh GUH

Féadann Dochtúirí Teaghlaigh san iarthar atreoruithe ailse na scámhóga chuig Ospidéal Ollscoil na Gaillimhe a dhéanamh ar líne anois. Freagróidh an fhoireann ailse san ospidéal don atreorú laistigh de 5 lá oibre. Tabharfaidh sí sonraí an chlinic a mbeidh an t-othar ag freastal air mar aon le dáta agus am na coinne má tá sí ar eolas. Tá áthas ar  Healthlink agus ar an gClár Náisiúnta Rialaithe Ailse ár gcuid seirbhísí atreoraithe ar líne a mhéadú tuilleadh agus gabhaimid buíochas leo siúd go léir a bhfuil gafa sa togra as an tacaíocht a thugann siad.


Lúnasa 2011 - Healthlink Beo in Ospidéal Ginearálta Shligigh

Tá áthas orainn a chur in iúl go bhfuil faomhadh tugtha ag foireann an togra go bhfuil tuairiscí Raideolaíochta ó Ospidéal Ginearálta Shligigh ar fáil go beo. Gintear na tuairiscí seo ón gcóras nua Raideolaíochta NIMIS a tugadh isteach san ospidéal i mí Mheithimh. Ba mhaith linn cuireadh a thabhairt do gach dochtúir teaghlaigh sa cheantar clárú linn. Má tá tú cláraithe cheana féin mar úsáideoir Healthlink ní gá ach glaoch a chur orainn chun do chuntas a ghníomhachtú. Mura bhfuil, cliceáil ar déan iarratas agus líon isteach na sonraí atá iarrtha. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leo siúd go léir atá gafa sa togra as cabhrú linn an sprioc seo a bhaint amach.


Lúnasa 2011 - Suirbhé úsáideora Healthlink

Rinneamar suirbhé úsáideora ní ba luaithe i mbliana chun sásamh úsáideoirí le seirbhísí Healthlink a thomhas agus chun aiseolas a lorg ar úsáid HealthlinkOnline, ar thacaíocht & oiliúint agus ar sheirbhísí a theastódh uaibh amach anseo. Táispeánann na torthaí ar an iomlán go bhfuil ár gcuid úsáideoirí an-shásta agus gur seirbhís thairbheach éifeachtach í HealthlinkOnline sa gCleachtas Ginearálta. Dhírigh an suirbhé aird ar réimsí ina bhféadfaí feabhas a chur ar an tseirbhís agus tá orainn breis oibre a dhéanamh a d’eascair as na tuairimí a léiríodh. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leo siúd go léir a d’fhreagair an suirbhé. Is mór againn bhur n-aiseolas agus tá beart á dhéanamh againn dá réir. Tá cóip den tuairisc ar fáil anseo. Má tá tuairimí breise nó ceisteanna agat uair ar bith déan teagmháil linn, le do thoil.


Iúil 2011 - Healthlink agus An Córas Náisiúnta Comhtháite um Íomháú Leighis

Tá togra an Chórais Náisiúnta Chomhtháite um Íomháú Leighis ag infheistiú breis is €40 milliún d’fhonn córais raideolaíochta leictreonaí úrnscothacha a shotháthar do 35 ospidéal in Éirinn. De bharr an Chórais Náisiúnta Chomhtháite um Íomháú Leighis ní bheidh gá ag seirbhísí raideolaíochta in Éirinn le scannáin a thuilleadh agus soláthrófar sruth sonraí d’íomhaí othair idir láithreáin ospidéil gan bhriseadh.

Cuirfear an córas nua i bhfeidhm i roinnt ospidéal thar na míonna amach romhainn. Cuirfear tús leis i Sligeach agus ansin i mBeaumont, in Ospidéal Mater Misericordiae agus in Ospidéal Réigiúnach Phort Láirge. Ina dhiaidh sin cuirfear an córas i bhfeidhm in ospidéil eile de réir plean feidhmithe náisiúnta an togra. Beidh Healthlink ag plé go díreach leis an gCóras Náisiúnta Comhtháite um Íomháú Leighis agus seolfaidh sé na tuairiscí leictreonacha chuig na Dochtúirí ginearálta. Seolaimid tuairiscí raideolaíochta ó Bheaumont agus ó Ospidéal Mater Misericordiae cheana féin ach beidh ar chumas Dochtúirí Ginearálta i Sligeach agus i bPort Láirge torthaí othair a fháil trí HealthlinkOnline den gcéad uair. Sa bhfadthéarma tá súil againn go n-éascóidh An Córas Náisiúnta Comhtháite um Íomháú Leighis an t-ordú raideolaíochta ar líne do Dhochtúirí Ginearálta atá á thabhairt isteach againn.


Meitheamh 2011 - Tuarascálacha Micribhitheolaíochta ó Ospidéal Cholm Chille

Gheobhaidh lucht úsáide Saotharlann Cholm Chille tuarascálacha Micribhitheolaíochta ó Healthlink as seo amach, chomh maith. Seolfar na tuarascálacha seo go huathoibríoch i do chuntas mar aon le do chuid torthaí Bithcheimice agus Haemaiteolaíochta. Gabhaimid buíochas le Denise O’Toole i Saotharlann Cholm Chille agus leis na cleachtaí a rinne an obair phíolótach as an gcúnamh a thugadar dúinn sa togra seo.


Meitheamh 2011 - Achoimrí ar Scaoilte ó Ospidéal Adelaide agus na Mí, Baile Átha Cliath, ina gcorpraítear Ospidéal Náisiúnta na Leanaí

Tá áthas orainn a chur in iúl go bhfuil Achoimrí ar Scaoilte ar fáil ar líne ó Ospidéal Thamhlachta do ghach Cleachtóir Ginearálta Healthlink. Togra píolótach a rinneadh le grúpa Cleachtóirí Ginearálta ab ea é seo a críochnaíodh go rathúil agus ar cuireadh tús ceart leis Dé Luain an 16 Bealtaine. Mura bhfuil tú cláraithe linn go fóill cliceáil anseo chun iarratas a dhéanamh ar chuntas Healthlink. De mhalairt air seo déan teagmháil linn ag 8825606 chun tuilleadh eolais a fháil. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na cleachtaí Cleachtóra Ginearálta a ghlac páirt sa togra píolótach agus leo siúd go léir in AMNCH a bhí ag obair linn sa togra seo.


Aibreán 2011 - Othair ar a bhfuil Ailse Scámhóg á n-atreorú go hOspidéal Réigiúnach Phort Láirge

Is é Ospidéal Réigiúnach Phort Láirge an seachtú Ionad Ailse atá ag baint úsáide as seirbhís atreoraithe ailse scámhóg de chuid Healthlink. Cuirtear fáilte roimh Dhochtúirí Ginearálta i bPort Láirge, i gCill Chainnigh, i gCeatharlach, i dTiobraid Árann Theas agus i Loch Garman leas a bhaint as an tseirbhís agus gheobhaidh siad freagra cinnte laistigh de 5 lá oibre. Cuir glaoch ar 01 8825606 má tá aon cheist agat nó féach ar ár leathanach Iarratais má theastaíonn uait clárú le haghaidh chuntas Healthlink.


Márta 2011 – Atreoruithe Ailse Scámhóg

<p>Chláraigh dhá hIonad Ailse Náisiúnta bhreise leis an gclár píolótach d’atreoruithe leictreonacha Ailse Scámhóg an tseachtain seo. Tá Ospidéal Beaumont agus Ospidéal na hOllscoile, Corcaigh araon ag baint leasa as an tseirbhís a chuirfidh ar chumas Dochtúirí Ginearálta ina gceantar atreorú othair a chur isteach ar líne agus freagra a fháil ón bhfoireann ailse laistigh de 5 lá oibre. Cuir glaoch ar 01 8825606 má tá aon cheist agat nó má tá cúnamh ag teastáil uait ina thaobh seo.


Márta 2011 – Nuachtlitir Healthlink

Cliceáil anseo le haghaidh Ceist X


Márta 2011 - Clár Píolótach Micribhitheolaíochta Naomh Colmcille

Chuir Healthlink agus Saotharlann Naomh Colmcille tús le tuairiscí Micribhitheolaíochta an tseachtain seo. Tá an clár píolótach á reáchtáil ag roinnt dochtúirí ginearálta ar feadh ceithre seachtaine. Tá sé i gceist againn na teachtaireachtaí seo a chur ar fáil do gach Dochtúir Ginearálta sa cheantar ina dhiaidh sin.


Márta 2011 – Tuairiscí SouthDoc Beo i HealthlinkOnline

D’éirigh go breá leis an gclár píolótach le haghaidh tuairiscí SouthDoc lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre agus is féidir linn an tseirbhís seo a chur i ngníomh anois do gach Dochtúir Ginearálta sa réigiún atá ina b(h)all. Seachadaítear tuairiscí othair go leictreonach go laethúil trí HealthlinkOnline seachas iad a chur mar fhacs. Is féidir na tuairiscí a íoslódáil leis, i do Chóras Bainistiú Chleachta. Ar an gcuma seo sábháiltear an-chuid ama a chaifí ar obair riaracháin murach é. Déanfaimid teagmháil le cleachtaí de réir a chéile thar an 2-3 seachtaine atá romhainn chun cuireadh a thabhairt dóibh a bheith linn. Más úsáideoir Healthlink tú cheana féin áfach, ní gá ach teagmháil a dhéanamh linn agus cumasóimid do chuntas. Ba mhaith linn buíochas a ghlacadh lenár gcomhghleacaithe i SouthDoc, i Rannóg TF de chuid FSS an Deiscirt agus leis na cleachtaí píolótacha as tacaíocht agus cúnamh a thabhairt dúinn agus sinne i mbun an chláir.


Feabhra 2011 – Atreoruithe Othar a bhfuil Ailse Phróstatach orthu chuig Clinic Mear-rochtana Ospidéal Mater Misericordiae

Tá áthas orainn a fhógairt go bhfuil tús curtha le hatreoruithe othar a bhfuil Ailse Phróstatach orthu go hOspidéal Mater Misericordiae. Cuirtear atreoruithe ó Dhochtúirí Ginearálta díreach ar aghaidh chuig an Ollamh Fitzpatrick, Comhairleach le hÚireolaíocht, agus a fhoireann, agus seolfaidh siad freagra laistigh de 5 lá oibre. Freastalófar ar othair de réir na ngnáth-threoirlínte ama. As seo amach beidh atreoruithe leictreonacha á dtairiscint ag Ospidéal Mater Misericordiae do Dhochtúirí Ginearálta de réir mar atá á dhéanamh cheana ag Ospidéal San Séamas, Ospidéal Naomh Uinseann, Ospidéal Luimnigh agus Ospidéal an Choláiste Ollscoile, Gaillimh. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leo siúd ar fad a bhfuil baint acu le cur i ngníomh na seirbhíse seo. Is féidir teacht ar oiliúint agus eolas breise ach glao a chur ar 01 8825606.


Feabhra 2011 – Clár Píolótach SouthDoc Co-op

Tá tus curtha le clár píolótach le haghaidh tuairiscí SouthDoc lasmuigh de ghnáth-uaireanta oibre. Beidh sé ar siúl go dtí an 8ú Márta. A luaithe agus bheidh an clár críochnaithe ag an ngrúpa píolótach cuirfimid an tseirbhís ar fáil do gach Dochtúir Ginearálta i limistéar Chorcaí agus Chiarraí atá rannpháirteach.


Eanáir 2011 Atreoruithe leictreonacha go Ospidéal Réigiúnach Luimnigh

Tá áthas orainn a fhógairt gur féidir Atreoruithe um Ailse Phróstatach agus Ailse Scamhóg a sheoladh ar-líne go Ospidéal Réigiúnach Luimnigh. Chun teacht ar na foirmeacha níl ort ach cliceáil ar an nasc Atreoruithe atá thuas ar barr do chuntas Healthlink. Chun oiliúint nó eolas a fháil glaoigh le do thoil ar 01 8825606.


Eanáir 2011 - Teachtaireachtaí SouthDoc Coop

Tá tús curtha le tástáil ar thuairiscí Coop ó SouthDoc, a chlúdaíonn seirbhísí lasmuigh de ghnáthuaireanta do GPanna ar fud Chorcaí agus Chiarraí. Tá sé ar intinn againn trial píolótach a chur ar siúl i 6 chleachtas i mí Feabhra agus ina dhiaidh sin an tseirbhís a chur ar fáil d'úsáideoirí go forleathan sa cheantar.