Cartlann Nuachta - 2005

2011 |2010 | 2009 | 2008 |2007 |2006 |2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

Samhain 2005 - Comhdháil an HISI: Ceardlann & Cur i Láthair

D'eagraigh Healthlink ceardlann dar teideal "Exchanging Health Information, the National Healthlink Project" ag comhdháil HISI na bliana seo. Léirigh an ceardlann seo le fíorshamplaí an malartú eolais sláinte agus phléigh na ceisteanna a tháinig aníos as é seo a chur ar an bhfód i reimsí bailiú riachtanas, teicneolaíocht, caighdeáin, cosaint sonraí, slándáil, maoiniú, féidireachtaí tionscnamh etc. Dhéan an ceardlann scrúdú ar conas mar atá Tionscnamh Náisiúnta Healthlink ag obair lena pháirtnéirí éagsúla san earnáil Ghéarmhíochaine, FSS agus comhlachtaí tráchtála chun malartú eolais Sláinte a chur ar bun. Ar na cainteoirí bhí:

Ghlac Healthlink páirt i seisiún de chuid na comhdhála dar teideal "Enabling process systems and technologies" le cur i láthair dar teideal "Integration of Healthlink with Practice Management Systems", tugtha ag Mark Melia, Scoil Ríomhaireachta, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Cliceáil anseo chun an cur i láthair a fheiscint.


Deireadh Fómhair 2005 - Buann Healthlink Gradam Cogaisaíochta Cúram Sláinte na hÉireann

Fuair Tionscnamh Náisiúnta Healthlink Ardmholadh ag Gradaim Cogaisaíochta Cúram Sláinte na hÉireann 2005 dá iontráil sa chatagóir "An Úsáid Is Fearr de Teicneolaíocht Faisnéise". Mhol Painéal Moltóirí na nGradam an tionscnamh as fócas an tionscnaimh ar chúram othar a fheabhsú, as a nuálaíocht agus a chomhoibrithe.


Deireadh Fómhair 2005 - Healthlink: Tá ag Eirí Thar Barr le Córas TF i Seirbhís Sláinte na hÉireann

Is maith an rud dea-scéala chloisteáil na laethanta seo ó earnáil an chúraim sláinte in Éirinn seachas conspóid mar go bhfuil torthaí fiúntacha ag teacht ón infheistíocht a deineadh i dtionscnamh TE áirithe. "Cruthaíonn Tionscnamh Naisiúnta Healthlink go rathúil conas córas TE a thógáil i slí gur féidir é a fhorbairt go leibhéal Náisiúnta agus ag soláthar torthaí maithe ar an airgead a caitheadh" a dúirt Gemma Garvan, Leas-Bhainisteoir Tionscnaimh do Healthlink . Ceadaíonn Tionscnamh Naisiúnta Healthlink do Chleachtóirí Ginearálta eolas rí-thábhachtach faoin othar d'fháil ó ospidéil ag áireamh Torthaí Saotharlainne, Torthaí Raideolaíochta, Cuairteanna ar Thimpistí & Éigeandála agus Teachtaireachtaí Scaoilte Achomair. Déanadh ath-mhúnlú ar an tionscnamh sa bhliain 2002 agus eisíodh córas HealthlinkOnline i nDeireadh Fómhair 2003. Scaoileadh an córas amach d'Ospidéal an Mater agus d'Ospidéil Réigiúnacha Luimnigh agus a gcuid Cleachtais Ginearálta sa bhliain 2003. Ón am sin i leith, cuireadh an tionscnamh i bhfeidhm in Ospidéal an Beaumont, Ospidéal San Seamas, Ospidéal Uí Chonghaile i mBaile Bhlainséir le Ospidéal Naomh Uinseann i mBaile Átha Cliath, Lár-Tíre FSS (Ospidéil An Muilinn Ghearr, An Tulach Mhór agus Phort Laoise) maraon le Limistéir an Iarthair de chuid FSS (Páirc Mheirlinne, Ospidéal Choláiste na hOllscoile, Gaillimh agus Ospidéil Ghinearálta Mhaigh Eo), shínigh siad go léir suas don chóras. Tá an tionscnamh TE seo ag baint amach go gníomhach cuspóirí atá leagtha síos sa Straitéis Náisiúnta Sláinte chun Córas Cúram Sláinte Náisiúnta comhtháite a bhunú gan braith ar chomhairliúcháin ard-phróifíl agus laistigh de Bhuiséad. Táthar ag súil go bhféachfaidh FSS go fábharach ar an múnla a úsáideadh chun an Córas Náisiúnta rathúil seo a thógáil. Táthar ag súil chomh maith go leanfaidh FSS ag dáileadh maoine a ligfidh don tionscnamh rathúil seo dul ó neart go neart mar ba chóir.


Meitheamh 2005 - Stádas-beo ag Córas Teachtaireachta Saotharlainne San Séamas

Is féidir le Dochtúirí Ginearálta i gceantar San Séamas torthaí saotharlainne d'fháil go leictreonach ar HealthlinkOnline. Ag teacht ó thástáil phíolótach an chórais, tugann Healthlink cuireadh do gach Cleachtas sa phobal fónamh a bhaint saor in aisce as an seirbhís atá ar a cumas na teachtaireachtaí Saotharlainne a chomháthú le Córais Bhainistíochta Cleachtas Dhocthúirí Ginearálta. Tá Healthlink ag obair i gcónaí le hOspidéal San Séamas le súil agus réimse iomlán teachtaireachtaí Healthlink a sholáthar sa todhcaí.


Bealtaine 2005 - Dochtúirí Beaumont Arlíne le Healthlink

Tá áthas ar Healthlink a fhógairt go bhfuil Ospidéal Beaumont anois beo le HealthlinkOnline. Tá Healthlink tar éis bheith ag obair go dlúth le Beaumont le roinnt míonna anuas le deimhniú go dtárlódh an t-aistriú i gceartón seanchóras Healthlink go dtí an córas caighdeánaithe de chuid HealthlinkOnline. D'oibrigh Roinn Ríomhaireachta Ospidéal Beaumont go dlúth le gach ceann do na ranna laistigh dá n-oispidéal le deimhniú go gcuirfí ar fail gach blúire eolais chuí dá phobal Dochtúirí Ginearálta. Seo a leanas na saghasanna teachtaireachta ata ar fáil ó Ospidéal Beaumont: Torthaí Saotharlainne, Torthaí Raideolaíochta, Achoimrí Scaoilte, Cuairteanna Timpistí & Éigeandála, coinne othair seachtrach, Liosta Feithimh, Teachtaireachtaí Fógra Scaoilte agus Báis. Ba mhaith le Healthlink buíochas a ghabháil le foireann Ospidéil Beaumont agus na Dochtúirí Ginearálta atá ceangailte leis as ucht an chomhoibrithe sa tionscnamh seo agus ba mhaith le Healthlink fáilte a chur roimh na Dochtúirí céanna clárú le Healthlink le teachtaireachtaí Beaumont d'fháil. Tiocfaidh teachtaireachtaí go huathoibríoch ó Ospidéal Beaumont go Dochtúirí Ginearálta atá ag fail teachtaireachtaí ó ospideil eile atá ag glacadh páirt sa tionscnamh.


Bealtaine 2005 - Ospidéal Adelaide agus na Mí, BÁC lena gcuimsítear Ospidéal Náisiúnta na Leanaí ar bord le Healthlink chun Seirbhísí Raideolaíochta a thairiscint dá nDochtúirí Ginearálta

Tá Healthlink chun Torthaí Raideolaíochta a thairiscint do Dhochtúirí Ginearálta Ospidéal Náisiúnta na Leanaí níos deanaí an mhí seo. Tá Ospidéal Náisiúnta na Leanaí tar éis bheith ag obair go dlúth le Healthlink chun toradh Raideolaíochta Caighdeánach do Dhochtúirí Ginearálta atá ag fáil seirbhíse óna Ospidéal. Cuirfear na teachtaireachtaí raideolaíochta ar fáil trí iarratas ar HealthlinkOnline agus beidh ar chumas comhtháthú le Córas Bainistíochta Cleachtas na nDochtúirí Cleachtais.