Cartlann Nuachta - 2008

2011 | 2010 | 2009 | 2008 |2007 |2006 |2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

Deireadh Fómhair 2008 - Nuachtlitir Healthlink:

Cliceáil anseo do Eagrán V


Deireadh Fómhair 2008 - Atreoruithe Ailse GI Uachtar ar líne in Ospidéal San Séamas

Tá ríméad orainn a fhógairt gur féidir le DGanna i gceantar Ospidéil San Séamas atreoruithe maidir le gaistreintreolaíocht a chur isteach trí HealthlinkOnline. Is amhlaidh go n-éascóidh an t-atreorú maidir le hAilse GI Uachtar don Ollamh John Reynolds, Máinlia Comhairleach, in Ospidéal San Séamas, an t-eolas uile riachtanach a bheith aige sula ndéanann an t-othar freastal ar an gclinic. Is é seo an chéad uair ar chuireamar foirm atreoraithe maidir le hailse isteach agus ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis an Ollamh Reynolds, lena rannóg agus leis an bhFoireann Réigiúnach um Oinceolaíocht san ospidéal as ucht a tacaíocht le linn an tionscadail.


Iúil 2008 - Cabhraíonn Seirbhísí Atreoraithe Thionscadal Náisiúnta Healthlink le cuspóirí an Chláir Náisiúnta Ailse a bhaint amach

Tá teagmháil déanta ag an gClár Náisiúnta Ailse agus a stiúrthóir, an tOllamh Tom Keane, le Healthlink d'fhonn atreoruithe ailse leictreonacha a chur i bhfeidhm ag baint úsáide as córas HealthlinkOnline. "Tá ríméad orainn go bhfuil an bonneagar atreoruithe ar líne a bhunaíomar á úsáid chun atreoruithe breise ó dhochtúirí ginearálta go dtí na hospidéil a chumasú", a deir Gemma Garvan, Bainisteoir Gníomhach Tionscadail Healthlink. Chuaigh an tOllamh Keane i dteagmháil le Healthlink agus é ag iarraidh an córas a fheiceáil le Niall Tubridy agus rannóg néareolaíochta Ospidéil Naomh Uinseann. Lom láithreach, chonaic an tOllamh Keane na buntáistí a bhaineann le seirbhís dá leithéid a fhorfheidhmiú i gcomhair atreoruithe ailse agus tá togra curtha le chéile ag Healthlink chun réimse iomlán d'fhoirmeacha atreoraithe ailse a chur i bhfeidhm. Preaseisiúint Iomlán...


Iúil 2008 - Healthlink luaite mar dhea-shampla i nDréachtbhille Faisnéise Sláinte

Mar chuid den Chlár Athchóirithe Sláinte, tá reachtaíocht nua á hullmhú ag an Roinn Sláinte agus Leanaí maidir le bailiúchán, úsáid, roinnt, stóráil, nochtadh agus aistriú faisnéise pearsanta sláinte. Foilsíodh plécháipéis faoin mBille a luaigh Tionscadal Náisiúnta Healthlink mar dhea-shampla den bhealach a mba chóir don tseirbhís sláinte dul ar aghaidh le bheith éifeachtach agus rathúil.
Tá an cháipéis le fáil anseo (féach lch 15).


Iúil 2008 - Micribhitheolaíocht Beo in Ospidéal San Séamas

Tá ríméad orainn a fhógairt go bhfuilimid ag seoladh tuairiscí Micribhitheolaíochta beo anois ó shaotharlann San Séamas. Gheobhaidh aon dochtúir ginearálta atá ag fáil torthaí saotharlainne ó Ospidéal San Séamas faoi láthair, torthaí micribhitheolaíochta ón Luan 7 Iúil ar aghaidh. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leo siúd i Rannóg Saotharlainne agus TF an ospidéil, mar aon le grúpa píolótach na ndochtúirí ginearálta, a chabhraigh linn an tionscadal seo a thabhairt chun críche rathúla.


Bealtaine 2008 - Neurolink in Ospidéal San Séamas

Tá Healthlink tagtha le chéile leis an Néareolaí Comhairleach, an Dr. Colin Doherty, chun tús a chur le Neurolink in Ospidéal San Séamas. Nuair a úsáideann dochtúirí ginearálta an tseirbhís seo, tá ráthaíocht acu go bhfaighfidh siad freagra ón Dr. Doherty laistigh de 7 lá ón lá a chuirtear an t-atreorú isteach. Tá áthas orainn go bhfuil dhá ospidéal ag úsáid Neurolink agus gabhaimid buíochas leis an Dr. Doherty as a ról i leathadh na seirbhíse luachmhaire seo.


Bealtaine 2008 - Ospidéal Ginearálta na hInse

Mar thoradh ar chlár píolótach rathúil sa Rannóg Raideolaíochta, táimid ag seoladh tuairiscí Raideolaíochta beo anois ó Ospidéal Ginearálta na hInse. Cumasaíodh gach dochtúir ginearálta sa cheantar le haghaidh na seirbhíse seo. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis an ngrúpa píolótach agus na daoine eile a bhí bainteach leis an tionscadal dá gcuid oibre agus dá dtacaíocht leantach.


Aibreán 2008 - Teachtaireachtaí Co-op Beo san Iarthar-Láir

Tá an-áthas orainn a fhógairt go bhfuil teachtaireachtaí co-op ShannonDoc á seoladh beo in HealthlinkOnline. Ciallaíonn sé seo go bhfuil fáil ar na tuairiscí go leictreonach lasmuigh de ghnáthuaireanta an chloig d'úsáideoirí seirbhíse ShannonDoc. Seo an chéad uair ag Healthlink teachtaireachtaí co-op a chur i bhfeidhm agus ba mhaith linn buíochas a ghabháil le gach éinne a bhí páirteach sa tionscnamh as a gcúnamh an tseirbhís seo a bhfuil an-tóir uirthi a chur ar fáil.


Feabhra 2008 - Torthaí Saotharlainne Beo in Ospidéal Naomh Mícheál, Dún Laoghaire

Tá áthas orainn a fhógairt go bhfuil Ospidéal Naomh Mícheál anois ag seoladh torthaí saotharlainne beo ar HealthlinkOnline. Fáiltímid roimh gach Dochtúir Ginearálta san ospidéalcheantar clárú linn láithreach nó má ta tú ag úsáid Healthlink cheana, níl ort ach a chur in iúl dúinn agus déanfaimid do chuntas a chumasú. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le gach éinne a bhí bainteach leis an tionscnamh as a gcuid oibre ar fad chun an tseirbhís a chur ar fáil beo.