Cartlann Nuachta - 2009

2011 | 2010 | 2009 | 2008 |2007 |2006 |2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001

Nollaig 2009 - Atreoruithe Cíche Ar Líne de chuid CUH ar fáil anois do GPanna i gCorcaigh

Ón gCéadaoin an 9ú Nollaig, tá GPanna i réigiún Chorcaí anois in ann atreorú leictreonach slán a sheoladh go dtí an tAonad Cíche in Ospidéal na hOllscoile, Corcaigh, le ráthaíocht go bhfaighfear freagra laistigh de chúig lá oibre. Is féidir clárú trí fhoirm iarratais sa rannán 'iarratais' a líonadh amach nó glaoigh orainn ar 01 8825720.


Nollaig 2009 - Atreoruithe Ar Líne go hIonad Cíche Speisialtóir Ospidéal Príobháideach an Mater

Ón Luan an 7ú Nollaig, tá GPanna anois in ann atreorú leictreonach slán a sheoladh go hIonad Cíche Speisialtóir Ospidéal Príobháideach an Mater trí Healthlink. Gheobhaidh gach atreorú freagra tráthúil ón bhfoireann chomhairligh, beidh sa fhreagra sonraí maidir le coinne an othair mar othar amuigh, agus ainm an chlinic ar a mbeidh sí/sé ag freastal. Faoi láthair tá trí Chomhairleach Cíche speisialtóra agus cúig Raideolaí Speisialtóra Cíche ag obair in Ospidéal Príobháideach an Mater, agus gach ceann acu ag soláthar seirbhísí cíche speisialtóra ceachtar ag MMUH, ag Breastcheck, nó ag an dá cheann.

Ba mhaith linn gach GP a spreagadh chun áis a bhaint as an tseirbhís seo, a chabhróidh le cuíchóiriú a dhéanamh ar an bpróiseas atreoraithe agus ar deireadh bainfidh cúram othair tairbhe as an méid seo. Chun clárú glaoigh orainn le do thoil ar 01 8825720.


Samhain 2009 - Nuachtlitir Healthlink

Cliceáil anseo do eagrán VI


Deireadh Fómhair 2009- Atreorú Néareolaíochta ar Líne chuig Ospidéal na hOllscoile, Corcaigh.

Ba mhian leis an Dr. Aisling Ryan & an Dr. Brian Sweeney i dteannta Healthlink, cuireadh a thabhairt do gach dochtúir ginearálta (GP) i gceantar Chorcaí/Chiarraí leas a bhaint as seirbhís nua inar féidir le GPanna Atreorú Néareolaíocht leictreonach slán a sheoladh chuig comhairligh i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh (CUH), trí Healthlink Online agus tugtar ráthaíocht go bhfaighidh siad freagairt laistigh de chúig lá oibre.

Is féidir clárú trí fhoirm iarratais sa rannán iarratais a líonadh amach nó bí i dteagmháil linn ag 01 8825720 chun eolas a fháil.


Deireadh Fómhair 2009- Atreorú ar Líne Clinic Cíche chuig Ospidéal na hOllscoile, Corcaigh.

Tá áthas orainn seoladh an Chláir Phíolótaigh um Atreorú Ailse Cíche le hOspidéal na hOllscoile, Corcaigh a fhógairt. Agus úsáid á baint as HealthlinkOnline, is féidir le GPanna as Ciarraí atreorú leictreonach slán a sheoladh chuig aonad Ailse Cíche CUH. Gheofar freagra ar gach atreorú ón bhfoireann chomhairleachta laistigh de chúig lá oibre. Beidh sa fhreagra sonraí maidir le coinne an othair mar othar amuigh, ainm an chlinic ar a mbeidh sí/sé ag freastal agus dáta/am an choinne.

Tá súil againn go mbainfidh gach GP i gceantar Chiarraí áis as an tseirbhís seo. Beidh an tseirbhís seo cuirfear ar fáil do gach GP i gceantar Chorcaí go luath. Glaoigh ar 018825720 d'fhonn clárú le do thoil.


Deireadh Fómhair 2009- Teachtaireachtaí Chomharchumann DOC Chill Dara ag dul beo i Healthlink.

Tá an-áthas orainn a fhógairt go bhfuil tuairscí lasmuigh de ghnáthuaireanta coinne KDOC ar fáil anois ar Healthlink, tar éis cláir phíolótaigh a raibh rath air. Féadtar na teachtaireachtaí seo a íoslódáil isteach i do chomhaid othar, rud a shábhálfaidh an-chuid am riaracháin. Ba bhreá linn cuireadh a thabhairt do gach úsáideoir KDoc leas a bhaint as an tseirbhís seo. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil lenár gcleachtais phíolótacha agus leis an bhfoireann i KDOC as ucht a gcuid cúnaimh sa tionscadal seo.


Meán Fómhair 2009- Teachtaireachtaí Chomharchumann DOC an Oirthuaiscirt (NEDOC) ag dul beo i Healthlink.

Tar éis cláir phíolótaigh a raibh rath air, tá tuairiscí lasmuigh de ghnáthuaireanta NEDOC ar fáil ar Healthlink anois. Féadtar na teachtaireachtaí seo a íoslódáil isteach i do chomhaid othar, rud a shábhálfaidh an-chuid am riaracháin. Ba bhreá linn cuireadh a thabhairt do gach úsáideoir NEDoc leas a bhaint as an tseirbhís seo. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil lenár gcleachtais phíolótacha, leis an bhfoireann i NEDOC agus leis an rannóg Teicneolaíochta Faisnéise i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Limistéar an Oirthuaiscirt (HSE NE IT) i gCeanannas as ucht a gcuid cúnaimh sa tionscadal seo.


Iúil 2009 - Ordú Saotharlainne (Lab Order) Beo ag Ospidéal San Séamas

Mar thoradh ar chlár píolótach rathúil ar ár gcóras Ordú Saotharlainne ar líne, tá Healthlink agus Saotharlann Ospidéal San Séamas ag tabhairt cuireadh do gach cleachtas sa cheantar leas a bhaint as an tseirbhís seo inar féidir le hAltraí Cleachtaidh/GPanna tástálacha saotharlainne a ordú ar líne, a rachaidh in ionad na bhfoirmeacha ordaithe de láimh. Tugadh Ordú Saotharlainne isteach i saotharlann an Ospidéil Mater i 2006 agus léiríodh go bhfuil go leor buntáistí ag baint leis, ina measc níos lú earráidí cléireachais agus aga próiseála níos fearr d'oduithe & torthaí.

Ba mhaith le hospidéal San Séamas gach GP de chuid Healthlink a spregadh chun ordú ar líne a úsáid amach anseo. Ní theastaíonn ach PC le nasc idirlín agus printéir. Is féidir oiliúint iomlán a fháil ó fhoireann Healthlink Ba mhian linn buíochas a ghabháil lenár gcomhghleacaithe i Rannóg Bainistíochta Córais Faisnéise (IMS) Ospidéal San Séamas as ucht a gcuid cúnaimh ar fad maidir leis an tionscadal seo.


Iúil 2009 - Tuairiscí Raideolaíochta Ar Líne ó Ospidéal Naomh Mícheál

Tá Ospidéal Naomh Mícheál ag seoladh torthaí Raideolaíochta chomh maith le torthaí Saotharlainne beo ar HealthlinkOnline anois. Gheobhaidh gach GP a bhfuil a gcórais cumraithe le hOspidéal Naomh Mícheál na tuairiscí seo go huathoibríoch isteach ina gcuntais Healthlink.


Meitheamh 2009 - Atreoruithe Ailse Cíche Ar Líne chuig Ospidéal Beaumont

Dé Máirt 30 Meitheamh sheol Healthlink agus an Clár Náisiúnta Rialaithe Ailse (NCCP) clár píolótach Atreoraithe Ailse Cíche le hOspidéal Beaumont. Is féidir le GPanna ó Bhaile Átha Cliath Thuaidh, an Lú, an Mhí, an Cabhán agus Muineachán atreorú leictreonach slán a sheoladh go dtí aonad Cíche Beaumont. Gheofar freagra ar gach atreorú ón bhfoireann chomhairleachta laistigh de 5 lá oibre. Beidh sa fhreagra sonraí maidir le coinne an othair mar othar amuigh, ainm an chlinic ar a mbeidh sí/sé ag freastal agus dáta/am an choinne.

Tá súil againn go mbainfidh gach úsáideoir i mBaile Átha Cliath Thuaidh agus san Oirthuaisceart leas as an tseirbhís seo. Oiliúint ar fáil ach glaoch ar 01 882570.


June 2009 - Healthlink Beo sa Chabhán

Tá áthas orainn a fhógairt go mbíonn saotharlann an Chabháin ag seoladh torthaí tástálacha fola via HealthlinkOnline anois. Faoi láthair tá na disciplíní seo a leanas, Haemaiteolaíocht, Téachtadh agus Bithcheimic beo agus beidh Micribhitheolaíocht agus Histeolaíocht beo amach anseo. Ba mhian linn cuireadh a thabhairt do gach GP i gceantar an Chabháin clárú linne agus leas a bhaint as an tseirbhís seo saor in aisce. Ba mhaith linn buíochas ó chroí a ghabháil leis an bhfoireann sa tsaotharlann agus rannóg HSE NE IT, Ceanannas, as ucht a gcuid cúnaimh maidir leis an tionscadal seo.


Meitheamh 2009 - Teachtaireachtaí Nua Ar Líne ó Ospidéal Adelaide agus na Mí (AMNCH)

Tá áthas orainn a chur in iúl do GPanna i gceantar Thamhlachta go bhfuil trí theachtaireacht nua á seoladh ag an ospidéal ar líne anois: Fógraí maidir le hOthair Isteach agus Amach, agus Fógraí Báis. Tá súil againn go mbainfidh ár n-úsáideoirí leas as an bhfaisnéis faoi othair seo. Gheobhaidh gach GP go huathoibríoch ina gcuntais Healthlink iad.


Aibreán 2009 - Tuairiscí Raideolaíochta Beo ó Ospidéal Naomh Uinseann

Bíonn torthaí tástálacha á seoladh ag rannóg Raideolaíochta Ospidéal Naomh Uinseann anois via HealthlinkOnline. Ní chaithfidh GPanna Healthlink reatha cur isteach ar an tseirbhís seo, ní gá dúinn ach do chuntas a chumasú agus tabharfaidh tú na teachtaireachtaí seo faoi deara in éineacht lei do thorthaí eile d'othair. Is féidir le GPanna eile sa cheantar iarratas a dhéanamh ar líne ar chuntas Healthlink nó dul i dteagmháil linn ar 8825606.


Márta 2009 - Teachtairí Chomharchumann WestDoc Beo i HealthlinkOnline

Tá fáil ar thuairiscí lasmuigh de ghnáthuaireanta go leictreonach anois d'úsáideoirí go léir na seirbhíse Westdoc. Féadtar na teachtaireachtaí seo, cosúil le do thorthaí saotharlainne & raideolaíochta, a íoslódáil go dtí do chomhaid othar, rud a shábhálfaidh an-chuid am riaracháin. Táimid ag tabhairt cuireadh anois d'úsáideoirí WestDoc go léir leas a bhaint as an tseirbhís seo, a chuirfear ar fáil ar bhonn céimnithe. Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfaighidh cleachtais cóipeanna leictreonacha agus facsanna ar aon i gcomhair tréimhse sainithe. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na ceithre chleachtas phíolótacha, an fhoireann i WestDoc agus Robert McDonald, HSE West, as ucht a gcuid cúnaimh sa tionscnamh seo.


Márta 2009 - Tuairiscí Raideolaíochta beo ón Aonach

I ndiaidh cláir phíolótaigh a raibh rath air tá áthas ar Rannóg Raideolaíochta an Aonaigh a fhógairt gur féidir tuairscí Raideolaíochta a fháil ar líne i HealthlinkOnline. Gheobhaidh GPanna sa cheantar na torthaí seo go huathoibríoch ina gcuntais Healthlink.


Feabhra 2009 - Irish Examiner: Seirbhís Ar Líne chun an Próiseas Atreoraithe Ailse a Chuíchóiriú

Tá seirbhís leictreonach ar líne, arna maoiniú ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, le húsáid chun an próiseas atreoraithe ailse idir GPanna agus ospidéil a chuíchóiriú, a deir ceannaire rialaithe ailse na hÉireann inné. Cliceáil anseo chun an t-alt iomlán a léamh.


Feabhra 2009 - Seoladh an Tionscnaimh Phíolótaigh um Atreorú Ailse Phróstataigh

Ba mhaith le Thomas Lynch agus an Fhoireann Úireolaíochta in Ospideál San Séamas, an Clár Náisiúnta Rialaithe Ailse, chomh maith le foireann Healthlink cuireadh a thabhairt do GPanna Ospidéal San Séamas páirt a ghlacadh sa Tionscnamh Píolótach um Atreorú Ailse Phróstataigh de chuid Healthlink Online. Féadtar atreorúcháin a sheoladh ar aghaidh go leictreonach chuig an Uasal Lynch, trí Healthlink, ar mhodh slán ina dtugtar ráthaíocht go bhfaighfear freagra de shuas go 5 lá oibre.

Chun leas a bhaint as an tseirbhís seo, ní mór duit na Critéir Úsáidte a chomhlíonadh, mar a leag an Clár Náisiúnta Rialaithe Ailse amach iad. Déan athbhreithniú ar an doiciméad anseo le do thoil agus cuir cóip shínithe chugainn le facs 830 7728.


Feabhra 2009 - Ordú Saotharlainne agus Tuairisiciú Torthaí chuig Gníomhaireachtaí an Mater

Ó mhí Lúnasa 2008 i leith, tá tástálacha á n-ordú agus torthaí á bhfáil ar ais ag comhairligh agus baill foirne altranais in Ospidéal Mhuire, Páirc an Fhionnuisce trí HealthlinkOnline a úsáid. Baineann go leor buntáistí leis an tseirbhís seo don tSaotharlann agus Ospidéal Mhuire a bhfuil cúram d'othair scothaosta sa cheantar faoin bpéire acu. Leathnaíomar amach chuig dara gníomhaireacht de chuid an Mater, Charter Medical a dhéanann 100% dá n-iarratais tástála ar líne anois. Tá súil againn an tseirbhís seo a thabhairt isteach do láithreáin bhreise i rith 2009, cosúil le hOspidéal Naomh Uinseann i bhFionnradharc.


Feabhra 2009 - Micribhitheolaíocht Beo in Ospidéal Uí Chonghaile

I ndiaidh tionscadal phíolótaigh ar thuairiscí Micribhitheolaíochta ó Shaotharlann Uí Chonghaile, ar éirigh go han-mhaith leis, tá na teachtaireachtaí seo scaoilte go beo againn chuig gach GP atá cláraithe linn i gceantar Ospidéal Uí Chonghaile. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le foireann na Saotharlainne, leis na cleachtais Phíolótacha agus le gach duine a raibh baint acu sa tionscadal as a gcabhair agus a dtacaíocht.


Eanáir 2009 - Neurolink i Luimneach & Ospidéal an Mater

Laistigh den chéad choicís de 2009 tá Neurolink seolta againn in dá Ospidéal nua, An Mater agus Ospidéal Réigiúnach Luimnigh. Is féidir le GPanna sna ceantair seo atreoruithe Néareolaíochta a sheoladh isteach ar líne tríd a gcuntais Healthlink atá ann cheana agus tugtar ráthaíocht go bhfaighidh siad freagra laistigh de 5 lá oibre. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis an an Dr. Peter Boers, Neareolaí Comhairleach i Luimneach, as a ról sa tionscnamh agus ar an gcaoi céanna leis na Dochtúirí Timothy Lynch agus Killian O'Rourke in Ospidéal an Mater.